Fin | Eng | Swe

Solidium i ett nötskal

MISSION

Solidiums mission är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt

VISION

Vara en attraktiv ägare, vars yrkeskunskap, bolagsstyrning och förmåga att skapa värde uppskattas

VÄRDEN
 1. Professionalitet
 2. Integritet och transparens
 3. Ansvarstagande
 4. Initiativtagande
MÅL
 1. Öka aktieplaceringarnas värde på lång sikt på ett kostnadseffektivt sätt
 2. I samarbete med övriga betydande aktieägare förutsätta resultatbildning av portföljbolagen ock utveckla bolagen för att öka deras värde bl.a. genom att stödja tillväxtinitativ
 3. Aktivt delta i utvecklandet av ansvarsfullt ägande, god förvaltningssed och kapitalmarknaden i Finland
PLACERINGSSTRATEGI
 1. Agera som ankarägare med tillräckligt stort inflytande för att utveckla och verkställa värdeskapande planer
 2. Koncentrera sig på aktieplaceringar i ett begränsat antal bolag
 3. Portföljallokeringen utvecklas i enlighet med Solidiums mission och med beaktande av rådande marknadsläge
PLACERINGSKRITERIER
 1. Nationellt sett viktiga börsbolag och bolag inom väsentliga branscher som förbeder en börsintroduktion
 2. Betydande minoritetsandelar för att trygga ett tillräckligt stort inflytande
 3. Värdeökningspotential genom aktivt ägande
 4. Lång placeringshorisont