Fin | Eng | Swe

Verkställande direktör

Verkställande direktören har hand om bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören ska ge styrelsen och dess medlemmar den information som är nödvändig för att styrelsen ska kunna sköta sina uppgifter. Verkställande direktören får med beaktande av omfattningen och karaktären på bolagets verksamhet vidta exceptionella och vittgående åtgärder endast om styrelsen har befullmäktigat honom eller henne att göra det. Placeringsdirektör Petter Söderström verkar som tjänsteförrättande verkställande direktör för Solidium från och med 1.2.2017.