Fin | Eng | Swe

Belöning

Solidium följer den gällande anvisningen om belöning till företagsledning och pensionsförmåner som finanspolitiska ministerutskottet har gett.

Bolagsstämman fattar beslut om styrelsens arvoden. Det arvode som betalas till styrelseordförande och ledamöterna består av ett fast månadsarvode och mötesarvoden, som betalas i pengar. Bolagsstämman fastställde ordförandes arvode till 5 500 euro i månaden, viceordförandes till 3 000 euro i månaden och ledamöternas arvode till 2 500 euro i månaden. Dessutom fastställdes ett mötesarvode på 600 euro. I månads- och mötesarvoden till styrelsen utbetalades 165 695 euro (314 600 euro) under räkenskapsperioden 1.7.2015-30.6.2016.

Styrelsen fattar beslut om belöning till verkställande direktören och övriga villkor för tjänsteförhållandet. Belöningen till verkställande direktören består av en fast månadslön och ett prestationsbaserat resultatarvode, som är högst 30 procent av den fasta lön som har utbetalats under bedömningsåret. Verkställande direktörens pensionsålder är 63 år. Verkställande direktören har ett premiebaserat tilläggspensionsskydd för vilket premien är 30,3 procent av verkställande direktörens årsarvode. Under räkenskapsperioden 1.7.2015-30.6.2016 utbetalades till verkställande direktören som lön (inklusive naturaförmåner) 403 370 euro (402 577 euro) och som resultatlön för föregående räkenskapsperiod 60 000 euro (74 250 euro) dvs. sammanlagt 463 370 euro (476 827 euro). Verkställande direktörens prestationsbaserade resultatlön för räkenskapsperioden uppgår till 30 000 euro (60 000 euro) dvs. 7,4 % av den fasta lönen och betalas efter räkenskapsperiodens slut. Kostnaderna för tilläggspensionsskyddet var 131 311 euro (140 161 euro). Från bolagets sida är uppsägningstiden för verkställande direktören nio månader och från verkställande direktörens sida sex månader och verkställande direktören har rätt till en uppsägningsersättning som motsvarar 12 månaders lön.

Styrelsen fattar beslut om belöningen till ledningsgruppen. Belöningssystemet för ledningsgruppen (exklusive verkställande direktören) består av en fast månadslön och ett årligt, prestationsbaserat resultatarvode, som är högst 30 procent av den fasta lön som har betalats under bedömningsåret. Till ledningsgruppen (exklusive verkställande direktören) utbetalades i lön (inklusive naturaförmåner) 560 079 euro (635 857 euro) och resultatarvoden 104 702 euro (131 000) under räkenskapsperioden 1.7.2015-30.6.2016. För dessa  personer är den prestationsbaserade resultatlönen för räkenskapsperioden 76 500 euro (104 702 euro), dvs. 13,7 % av den fasta lönen. Kostnaderna för gruppensionsförsäkringen var 17 410 euro (17 498 euro) för ledningsgruppens del (exklusive verkställande direktören).

Belöningssystemet för Solidiums övriga anställda består av en fast månadslön och ett årligt, prestationsbaserat resultatarvode, som är högst 30 procent av den fasta lön som har utbetalats under bedömningsåret.